សកម្មភាពកែច្នៃទឹកផ្លែឈើ របស់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ

នាថ្ងៃទី ០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Bengkalu ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ លើជំនាញកែច្នៃអាហារ ព្រមទាំងណែនាំនិស្សិតឲ្យចាប់ផ្តើមរៀនបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯង។ និស្សិតបានធ្វើការសិក្សាទ្រឹស្តីជាមួយសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត Hendri និងបានអនុវត្តជាក់ស្តែងលើការ

១- Production ginger tea,

២- Production salted egg,

៣- Production passion fruit syrup,

៤-Packing, និង

៥- Labelling។

ការបណ្តុះបណ្តាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ គឺផ្តោតលើគុណភាពជាចម្បង និងធ្វើឲ្យនិស្សិតមានអាជីពពិតប្រាកដ។