សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ-University of Heng Samrin TbongKhmum(UHST)

សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិត៖ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ៖ ១២+៤ - សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររង ៖ ១២+២ - សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ៖ ៩+៣ - វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ ៖ ១ សប្ដាហ៏ ដល់ ៣ ខែ More »

 

Welcome to UHST!

University of Heng Samrin Thbongkhmum (UHST) is the youngest public university in Cambodia, which was established in 2014 and officially inaugurated on 11th February 2016 under the collaboration between the Royal Government of Cambodia and the Ministry of Education, Youth and Sport. The mission of UHST is to provide education, research, and community development and services, and the main focus of UHST is on Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). UHST offers Vocational Training, Associate’s and Bachelor’s Degree Programs, which comprise of three faculties and three institutes with 17 programs, overall.

UHST, located in Nikum Leu village, (teak plantation area), Sralap commune, Thbongkhmum district, Thbongkhmum province. This university is under the advice of the Ministry of Education, Youth and Sports (MoEYS). UHST plays a role as a center for human resources training and scientific and technical research in accordance with the policy of the Ministry of Education, Youth and Sports. UHST is obliged to provide trainings for Associate Degree and Bachelor’s Degree. UHST prepare training curriculums in accordance with the National Qualification Framework of Cambodia to be submitted to the Minister of Education, Youth and Sports for examination and decision.

In the future, the university may open the training course for Master’s degree and Doctor’s degree, new Faculties, new Departments and new Specialties, by preparing necessary papers requesting examination and decision from the Ministry of Education, Youth and Sports, in accordance with the procedures in force. UHST have a Board of Directors for examining and deciding on the policy, development plan and other relevant works of the university. UHST is led by a rector appointed by Royal Decree and one to 4 (four) Vice Rectors appointed by Subdecree. Each faculty and institution has led by 1 Dean or Chief with the rank equivalent to the Department Chief, and 4 (four) Vice Deans or Vice Chiefs, with the rank equivalent to the Department Vice Chief. The roles, duties and organizational structure and functioning of UHST shall be determined by Prakas of the Ministry of Education, Youth and Sports.

The student, who completes curriculums of this university and successfully accomplishes the graduation, shall obtain degree according to the levels and specialties they studied. This degree shall be given by University of Heng Samrin Thbongkhmum based on the list of graduation of students who successfully passed, which was acknowledged by the Ministry of Education, Youth and Sports.